Impressie Tuinen van Moreelse (beeld: OKRA landschapsarchitecten)
Impressie Tuinen van Moreelse (beeld: OKRA landschapsarchitecten)

Tuinen van Moreelse

Stationsgebied

De Tuinen van Moreelse is de projectnaam voor het gebied tussen Hoog Catharijne, het spoor, de Nicolaas Beetstraat en de Catharijnesingel. Samen met bewoners, bedrijven en organisaties uit de directe omgeving werken we aan een prettigere woon- en werkomgeving in dit gebied. Meer groen, meer levendigheid; kortom een plek waar je graag wilt zijn.


Impressie Moreelsepark (beeld: Okra landschapsarchitecten)
Impressie Moreelsepark (beeld: Okra landschapsarchitecten)
Moreelsepark 2021
Moreelsepark 2021
Laan van Puntenburg april 2024
Laan van Puntenburg april 2024
Laan van Puntenburg april 2024
Laan van Puntenburg april 2024
Vrouwe Justitiaplein
Vrouwe Justitiaplein
Detail omgeving Moreelsepark
Detail omgeving Moreelsepark
Detail omgeving Moreelsepark
Detail omgeving Moreelsepark

Projectomschrijving

Status project

In voorbereiding


Ruimte voor ontmoeting

De plannen voor het gebied staan uitgebreid beschreven in het 'Ontwikkelkader Tuinen van Moreelse'. De mens en ruimte voor ontmoeting staan centraal in de plannen. Daarnaast is duurzaamheid belangrijk. Er komt meer aandacht voor de energietransitie (kijken naar andere energiebronnen), klimaatbestendigheid, circulariteit (kringlopen van grondstoffen en materialen) en biodiversiteit (soortenrijkdom van planten en dieren). We creëren meerdere tuinen: in elke tuin kun je je straks laten verwonderen door een andere samenstelling van groen en vormen.


Ontwikkelkader Tuinen van Moreelse

Het gebied Moreelse ligt hartje Utrecht tussen de historische binnenstad en het Centraal Station. Het gebied kent een lange geschiedenis en staat vol met opvallende gebouwen. Het is een rustig stuk groen midden in een drukke omgeving. De kwaliteit van de omgeving is onlangs sterk verbeterd: de singel is weer rond, Utrecht Centraal en Hoog Catharijne zijn verbouwd en via de Moreelsebrug loop of fiets je over het spoor naar de westkant. En toch lijkt Moreelse een vergeten versteend gebied, terwijl er duizenden mensen werken en veel mensen dagelijks door het gebied reizen.

Het doel is om het Moreelsepark en omgeving (‘Moreelse’) te veranderen in een waardevol groen onderdeel van het centrum van Utrecht. Dit doel hebben we vastgelegd in een zogenaamd Ontwikkelkader Tuinen van Moreelse. Dit Ontwikkelkader richt zich op het stapsgewijs verbeteren van het gebied tot een levendig stukje gezond Utrecht met als trefwoorden duurzaam, energieneutraal en biodiversiteit.

 • We willen dat het een groene ontmoetingsplek wordt; een plek waar bewoners, bezoekers, reizigers en werknemers graag verblijven.

Een groot deel van de openbare ruimte is verhard en het gebied heeft geen duidelijke identiteit. De openbare ruimte in het gebied Moreelse wordt nu maar beperkt gebruikt en is vooral afgestemd op autogebruikers. Het is een doorgangsgebied, geen plek om te verblijven. Dat willen we gaan veranderen. In het gebied staat een aantal grote en voor een belangrijk deel monumentale panden. De voormalige hoofdgebouwen van de spoorwegen zijn, net als het Rechtbankcomplex, bepalend voor de identiteit van dit deel van het centrum. De bebouwing is hoog en dicht op elkaar.

 • We willen de verbinding tussen de buitenruimte, lobby’s en semi-openbare functies verbeteren.

Nu is het gebied, op het Moreelsepark en park Nieuwenoord na, een vrij stenig gebied dat niet veel waterberging aan kan. We richten de Tuinen van Moreelse zo in dat hevige buien worden opgevangen. Regenwater wordt geleid richting de groenvakken. Deze vakken hebben een gevarieerde beplanting - zowel de bomen als de onderlaag van planten en heesters - waardoor ook buiten de Tuinen een groene structuur met ecologische waarde ontstaat.

 • We gaan stenen vervangen door groen om zo de effecten van klimaatverandering op te vangen en een impuls te geven aan biodiversiteit.

De Laan van Puntenburg, toegangsweg naar het zuidoostelijke deel van het stationsgebied, is het eerste stukje van het plan dat inmiddels is aangepakt. 

 • De Laan van Puntenburg wordt de groene entree van het stationsgebied en tegelijkertijd hét visitekaartje van de Tuinen van Moreelse.


Van grijs naar groen

Het plan voor de Tuinen van Moreelse wordt gefaseerd uitgevoerd. De Laan van Puntenburg, het stuk tussen de Moreelsebrug en de Inktpot, is inmiddels veranderd van een grijzige stenige weg naar een groene laan met bomen en beplanting en plekken om even te zitten. Fietsers en voetgangers hebben hier ruim baan. 
Het Vrouwe Justitiaplein is de tweede plek die we aanpakken. Begin april is met bewoners gekeken naar de wensen en kansen om dit plein te verlevendigen en te vergroenen. Er zijn nu ontwerpen in de maak hiervoor. Uitvoering gebeurt in 2024.

Wat is er al gebeurd?

 • 2018/2019: de Visie De Tuinen van Moreelse is besproken met bewoners en bedrijven en instanties in het gebied.
 • Maart 2019: vaststelling Visie het college van B&W.
 • Juli 2019: de partners in het gebied (gemeente Utrecht, Rijksvastgoed, NS, ProRail, verzekeringsmaatschappij ASR en pensioenfonds ASR) tekenden de intentieovereenkomst voor de aanpak van het gebied in bijzijn van staatssecretaris Knops.
 • Juli/december 2020: tijdens 2 bewonersbijeenkomsten is het Integraal Programma van Eisen en concept Functioneel Ontwerp gepresenteerd.
 • 2020: tijdens diverse bijeenkomsten met bewoners, bedrijven, de school en Fietsersbond zijn de wensen over de Laan van Puntenburg opgehaald.
 • Juli 2020: tijdens een online bijeenkomst is het concept Functioneel Ontwerp (PDF, 17,4 MB) oftewel het schetsontwerp van de Laan van Puntenburg gepresenteerd.
 • 2021: de Visie Tuinen van Moreelse is bewerkt tot het Ontwikkelkader Tuinen van Moreelse (PDF, 12.7 MB). Dit is op 9 november door het college van B&W vastgesteld. Ook is het Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp van de Laan van Puntenburg (PDF, 15.3 MB) vastgesteld. Dit plan wordt nu verder uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp.
 • 2022: in het Coalitieakkoord 2022-2026 is geld beschikbaar gesteld voor het deelproject Moreelsepark.
 • 2023: begin maart start de herinrichting van de Laan van Puntenburg. 
 • 2024: april: oplevering Laan van Puntenburg en start verkenning vergroening Vrouwe Justitiaplein.


Impressie Tuinen van Moreelse: OKRA landschapsarchitecten